Yu Yong was elected secretary of the Fuyang municipal Party committee secretary Shen Qiang was elect aapt.exe

Yu Yong was elected to the Fuyang municipal Party committee secretary Shen Qiang was elected secretary of the Huainan Municipal Committee of the day before, Fuyang City, Huainan municipal Party committee is elected new leadership, Yu Yong was elected secretary of the Fuyang Municipal Committee, Shen Qiang was elected secretary of the CPC Huainan municipal committee. The following is a detailed list: Fuyang City, China party secretary and Deputy Secretary of Fuyang Committee of the fifth elected secretary personnel list:   Deputy Secretary Li Yong:         a list of Lu Shiren China Communist Party Fuyang Committee of the fifth Standing Committee of elected personnel (a total of 11, in order of strokes of Chinese characters) in         Yong; Wang Yufeng;       Wang Zhaohui       Lu Shiren Liu Libing         and   spring soup;   Li         Li   Li Zhiwei       Chen   Army (female) member Hu Mingying Chinese Communist Party of Fuyang Committee of the fifth elected personnel list (a total of 53, in order of strokes of Chinese characters)       Yong           Wang Yufeng               Wang Xianyi               Wang Zhenjun Wang Zhaohui             & nbsp;       Asahi;           Deng Zhenxiao               Lu Shiren Tian Shihai                 Li (female)   Zhu Hongliang               Zhu Heming Liu Yujian               Liu Libing               Liu Muyu &nbs相关的主题文章: